Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından 1987 yılında başlatılan ISO 9000 standart uygulamaları, 1988 yılında TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmış ve 1994, 2000 ve 2008 de revize edilmiştir. 2008 yılında yapılan yeni bir gereklilik getirmemiştir; daha çok mevcut rekeliliklere açıklık kazandırmak üzere bir revizyon olduğu görülmektedir. Ayrıca ISO 14001 :2004 ile bağlantısı ve ilişkisi daha net hale getirilmiş söz konusu standartla olan uyumluluğu daha net hale getirilmiştir.

ISO 9001 standardı Uluslararası Standardlar Kuruluşu ( ISO ) tarafından uluslararası standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme Modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır.

ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi standardı,etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürekli gelişmenin nasıl sağlanabileceğini ortaya koymaktadır.

ISO 9001 Kalite Belgesi almak isteyen firmalar Kalite Yönetim sistemlerini bu standardın şartlarına uygun olarak kurmak zorundadırlar.

Günümüzde müşteri tatmini kesinlikle işletmeler için hayati bir unsur haline gelmiştir. Pazarda pay sahibi olmak dolayısıyla kar etmek isteyen işletmeler diğer işletmelerle rekabet etmek durumunda kalmakta ve bu rekabette Kalite kavramı ön plana çıkmaktadır.

Firmanızın amansız rekabet fırtınasında ayakta kalabilmesi, ilerleyebilmesi, uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi zorunluluk halini almıştır. Bugün için İngilizce nasıl ki uluslararası ticaret lisanı haline gelmişse, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi de her alanda ortak bir yönetim modeli olmuştur.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; konusunda uzman yaklaşık 100.000 kişinin katkıları ile hayata geçirilmiştir. Bu sisteme sahip olmakla yüz bin kalite adamının tecrübelerini işletmenize aktarmış olacaksınız.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, yasal şartlar ve müşteri ihtiyaçlarını temel alarak, sürekli iyileştirme döngüsü ile sürekli müşteri tatminine odaklanmıştır.

Kurumsallaşmak işletmelerin devamının teminatıdır.

İşletmelerin devamlılığını sağlamanın en kolay ve güvenilir yolu ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemidir. Kurumsallaşmak, acımasız rekabet ortamında yöneticilerin asli işlerine zaman ayırmalarını sağlayacak yegane çözümdür. Yöneticinin asli işi, firma stratejilerini, hızla değişen ekonomik ve politik dengelere uygun olarak düzenlemek ve insan, finans, sermaye kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak olmalıdır.

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi, kurumunuza, bir sonraki üretimi, öncekinden daha iyi yapma becerisini kazandıracaktır. Bütün dünyada, 500 Binden fazla işletmede kabul görmüş ve başarıyla uygulanmıştır. İşletmenizin kurum kimliği kazanması ve devamlılığının sağlanması için ilk adımdır.

Kalite Yönetim Sisteminin Prensipleri:

Müsteri odaklılık

Liderlik

Çalışanların katılımı

Proses yaklaşımı

Yönetimde sistem yaklaşımı

Sürekli iyileştirme

Verilere dayalı karar mekanizması

Tedarikçilerle karşılıklı fayda ilişkisi

Kalite Yönetim Sisteminin Kurulma ve Belgelendirme Süreci:

Talebin Alınması

Ön incelemenin Yapılması

Teklif Hazırlanması

Anlaşma Yapılması

Mevcut Durumun Tespiti

KYS Oluşturmanın Planlanması

Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

KYS Kurulması

İç Tetkik Yapılması

Sürekli İyileştirme Döngüsünün Sağlanması

Belgelendirme Prosedürü

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ;

Maliyetler ve zamandan tasarruf sağlar.

Kalite seviyesinin iyileşmesi

Müşteri şikayetlerinin düşürülmesi

Standartlara uygunluğun sağlanması

Yeni pazarlara ulaşılması

Daha az hata ve daha az yeniden işleme ile maliyetlerin düşürülmesi

Rekabet üstünlüğü sağlanması

Güvenilirlik

Kalitenin herkesin sorumluluğunda olması, çalışanların ve müşterilerin bilinçlenmesi

Çalışma ortamının iyileştirilerek çalışanların mutluluğunun sağlanması

Değişen firma imajı

Verimliliği artırır,

Servis ve bakım faaliyetleri azalır,

Müşteri tatmini sağlar,

Toplam Kalite Yönetimine geçi için altyapı oluşturur.

İthalat ve ihracat aşamalarında gümrük engellerini ortadan kaldırır,

Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünüzü artırarak rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar.

ISO 9001:2008, firmanızın dış ve iç pazarda önemli bir tanıtım markası olacağını unutmamalısınız.

Sinaps Patent, Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, firmalara ISO 9001:2008 standardına göre Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması konusunda Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Standardının temel amacı; işletmelerde evrensel kabul görmüş Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Sinaps Patent, Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, sunduğu Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı kapsamında işletmenin yapısına uygun sistemler geliştirmekte ve hizmetlerini analize dayalı projeler şeklinde sunmaktadır.

Proje 1

Aşağıda kısaca listelenmekte olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda yön gösterici olma; işin yapılmasında firma çalışanlarının görev alması

Proje 2

Aşağıda kısaca listelenmekte olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda görevin tamamının üstlenilmesi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Eğitiminin gerçekleştirilmesi

Organizasyon şemasının oluşturulması,

Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,

Kalite hedefleri ve politikasının belirlenmesi,

ISO 9001:2008 Kalite Sisteminin kurulması ve kalite ekibinin yönlendirilmesi,

Gerekli olan iç/dış anketlerin yapılması,

Sürekli iyileştirme planlarının yapılması,

İç Tetkik Eğitiminin gerçekleştirilmesi

İç Tetkikin yapılması,

Düzeltici/önleyici faaliyetlerin yapılması,

Kalite el kitabının hazırlanması,

Belgelendirme kuruluşuna müracaat edilmesi,

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygunluk belgesinin alınması.