Marka Nedir?

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 5’e göre “ Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

  • Markanız çalınmasın
  • Sizden önce başkası tescillemesin
  • Adınızı koruma altına alın

Kimler Marka Başvurusunda bulunabilir

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka korunması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca marka korumasından aynı şekilde yararlanır.

Marka Başvurusu için gerekli belgeler

Şirketler için İmza Sirküleri, Şahıslar için Kimlik fotokopisi
Marka Örneği
Özel Vekâletname (tarafımızdan hazırlanacaktır)
Hizmet Sözleşmesi (tarafımızdan hazırlanacaktır)
Başvuru ücreti

Başvuru ve Tescil Aşaması

Şekli koşullara uygun olarak başvurusu yapılan ve herhangi bir mutlak ret gerekçesi nedeniyle tamamen reddedilmeyen marka tescil başvuruları ilgili Resmi Marka Bülteninde ilan edilirler. İlan süresi 3 aydır. 3 ay sonunda itiraz gelmediği takdirde markanın tescil edilmesine karar verilir. Tescil harcının yatırılmasından sonra Marka Tescil Belgesi düzenlenir.

Marka Koruma Süresi

Markanın koruma süresi 10 yıldır. 10 yılda bir yenilenerek koruma süresi uzatılabilir. Yenileme Markanın koruma süresinin bittiği ayın son gününden önceki altı ay içinde yapılmalıdır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde ek ücret ödeyerek yenileme yapılabilir. Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Uluslararası Marka Tescili

Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde korunurlar. Koruma istenen ülkelerde ayrıca tescil edilmeleri gereklidir.

Marka İle ilgili diğer işlemler

Marka; miras, satış, devir, rehin, haciz, lisans, yenileme, bölünme, birleşme gibi işlemlere konu olabilir. Bu işlemler Türk Patent Enstitüsü Siciline işlenmediği sürece geçersizdir.