Patent Nedir?

Bir buluşun kullanımı için sahibine belirli bir süre ile tanınan tekel hakkıdır ve bu hakkı gösteren belgenin adıdır. Patent koruma süresi 20 yıldır.

Patent /Faydalı Model Korumasından Kimler Yararlanabilir

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka korunması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca korumadan aynı şekilde yararlanır.

Patent/Faydalı Model Verilebilmesi için gerekli Şartlar

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için yenilik, tekniğin bilinen durumunu aşma ve sanayiye uygulanabilir olma şartlarını taşıması gereklidir. Faydalı model için tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz.

Patent /Faydalı Model Tescilinin Patent Sahibine Sağladığı Haklar

Patent sahibinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır.
Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması
Patent konusu olan bir usulün kullanılması
Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi
Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması

Patent / Faydalı Model Başvurusu için gerekli belgeler

Şirketler için İmza Sirküleri, Şahıslar için Kimlik fotokopisi
Özel Vekâletname (tarafımızdan hazırlanacaktır)
Hizmet Sözleşmesi (tarafımızdan hazırlanacaktır)
Buluşu anlatan tarifname
Teknik çizimler
Başvuru ücreti

Başvuru ve Tescil Aşaması

Başvuru Türk Patent Enstitüsü tarafından alındıktan sonra şekli şartlara uygunluk açısından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksikliğin olmadığının anlaşılması veya söz konusu eksikliklerin giderilmesi veya tamamlanması halinde, başvuru araştırmaya hazır hale gelir. başvuru sahibinden, başvuru tarihinden veya başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, rüçhan tarihinden itibaren on beş ay içinde Enstitüye, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma talebinde bulunması ve ilgili ücreti ödemesi beklenir. Başvuru, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren on sekiz aylık sürenin dolması ile Enstitü tarafından Resmi Patent Bülteninde yayımlanır. Araştırma raporu düzenlendikten sonra başvuru sahibi incelemeli ya da incelemesiz patent sistemlerinden birini tercih eder. İncelemesiz patent yedi yıllık süre için geçerlidir. İncelemeli patent 20 yıl geçerlidir. Faydalı Model için araştırma ve inceleme raporları düzenlenmez. Faydalı Model için koruma süresi 10 yıldır.

Uluslararası Patent Tescili

Patentler sadece tescil edildikleri ülkelerde korunur. Tescil istenilen ülkelerde ayrıca başvuru yapılması gereklidir.